Máy phát điện Crontab và cronjob

Bạn cần trợ giúp thiết lập một công việc cron? Hãy thử trình tạo cronjob trực tuyến của chúng tôi để tạo sơ đồ crontab dễ dàng và nhanh chóng. Tất cả các cài đặt là có thể và cung cấp cho bạn một văn bản có thể đọc lại để bạn biết chính xác những lệnh bạn sử dụng trên trang web của mình. Sử dụng trình chỉnh sửa để thực hiện điều chỉnh trực tiếp và xác thực ngay quy tắc cronjob cập nhật. Bạn gặp sự cố khi tạo lệnh? Sau đó, hãy thử một trong những ví dụ về công việc cron của chúng tôi để có một khởi đầu tốt theo đúng hướng. Với máy tính crontab của chúng tôi trực tuyến, bạn có thể chắc chắn rằng công việc cron của bạn là hoàn toàn chính xác. Việc xác thực cũng chạy rất nhanh do chức năng cơ bản mạnh mẽ. Bạn vẫn thấy một sai lầm? Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Mỗi phút vào mỗi ngày.

biên bản
Giờ
ngày (tháng)
tháng
ngày (tuần)
Robot máy phát điện Cronjob
* Bất kỳ giá trị nào
, Dấu phân cách danh sách giá trị
- Phạm vi giá trị
/ Giá trị bước

Một crontab, còn được gọi là cronjob, rất hữu ích khi bạn muốn chạy một chương trình hoặc chức năng nhất định tại một thời điểm được xác định trước. Trong hầu hết các trường hợp, cài đặt cronjob đã hoạt động trên lưu trữ của bạn, chạy trên các hệ thống như Linux, BSD và CentOS. Bạn có thể sẽ tìm thấy tổng quan về crontab trong DirectAdmin, cPanel hoặc Plesk. Nếu đây không phải là trường hợp, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn về khả năng cho các công việc cron. Họ có thể kích hoạt điều này cho bạn, bởi vì đó là một chương trình khá tiêu chuẩn trên tất cả các máy chủ.

Do đó, cái gọi là cronjobs này rất hữu ích để thực hiện một số chức năng nhất định vào ngày và giờ được xác định trước. Bạn có thể đặt công việc cron tối thiểu là một phút và có thể nhập phút, giờ, tuần, tháng và kết hợp chúng. Một vài ví dụ về việc sử dụng đúng cách là gửi email hàng loạt, tạo bản sao lưu tự động hoặc gọi tập lệnh PHP hoặc Perl. Tôi đã tạo trình tạo dưới đây để làm cho điều này dễ dàng nhất có thể cho những người chưa quen thuộc với tổng quan crontab và cài đặt cronjob.